گالری تصاویر

محسن محمودی- عباس جمال پور
از راست به چپ: آقای محسن محمودی(شاعر)، استاد عباس جمال پور
نصیر دفتری- جمال پور- بتول مومن- جامی پور
از راست به چپ: آقای نصیر دفتری، استاد عباس جمال پور، خانم بتول مومن،؛ خانم ونوس جامی پور
عباس جمال پور - علی جزایری - محسن فرشاد - ونوس جامی پور
از راست به چپ: استاد عباس جمال پور، آقای دکتر سید علی جزایری، دکتر محسن فرشاد، خانم ونوس جامی پور
رشید وطن دوست - ونوس جامی پور -عباس جمال پور
از راست به چپ: استاد رشید وطن دوست، خانم ونوس جامی پور، استاد عباس جمال پور
حسن امین - عباس جمال پور
از راست به چپ: پروفسور حسن امین، استاد عباس جمال پور
عباس جمال پور
استاد عباس جمال پور
فرزاد دهپور
از راست به چپ: آقای حکیم، دکتر جزایری، آقای فرزاد دهپور، آقای نصیر دفتری
۰۱-۰۱
از راست به چپ: آقای فرزاد دهپور، خانم غزل حیدری، آقای عباس جمال پور، خانم ونوس جامی پور، آقای وحید جابر انصاری، آقای محمدرضا جابر انصاری
۰۲
از راست به چپ: خانم سمیرا ، آقای فرزاد دهپور، خانم ونوس، خانم غزل حیدری، استاد عباس جمال پور، خانم ونوس جامی پور، آقای محمد رضا جابر انصاری، آقای وحید جابر انصاری، خانم مینا حسنی
۰۴
از راست به چپ: استاد عباس جمال پور، آقای فرزاد دهپور
۰۳-۰۱
از راست به چپ: آقای عباس جمال پور، آقای امیر صبوری
مراسم بزرگداشت استاد جمال پور
جمال-پور
از راست به چپ: آقای آلبرت ، آقای شریعت، خانم غزل حیدری، آقای محمد رضا جابر انصاری، آقای احمد شاه کرم ، آقای علیرضا فریدون پور، آقای عباس جمال پور، آقای عطا نصیر دفتری، خانم ونوس جامی پور