بخشی از گزارش تیمسار صادقیان و بیان شخصیت علمی استاد جمالپور

مردی که به مهربانی شهرت دارد
دی ۲۶, ۱۳۹۸
Show all

بخشی از گزارش تیمسار صادقیان و بیان شخصیت علمی استاد جمالپور

در سال 1342 مسئولیت اداره جغرافیائی ارتش به اینجانب واگذار شد. در بررسی افسران اداره جغرافیائی ارتش، جمال پور را، افسری هنرمند صاحب اندیشه و صمیمی دیدم. لذا بر خلاف قوانین جاری، ستوان جمال پور مشمول اداره کردن قسمت کارتوگرافی و چاپ را که در محل سرهنگ تمامی بود به ایشان پیشنهاد کردم با اینحال ایشان تقاضای اختیارات بیشتری را داشت، پرسیدم:
اختیارات بیشتر یعنی چه؟ جمال پور اظهار داشت: اجازه بفرمائید نقشه ای رنگی را در همین اداره خودتان تهیه کنم توضیح آنکه در آن سالها، نقشه های ما در آمریکا تهیه و چاپ می شد و تعدادی را برای ما آنها می فرستادند و من هم، چون می دانستم جمال پور در زمان ریاست قبلی، خود داوطلب تهیه نقشه یک دویست و پنجاه هزارم شده بود و پس از تصویب اولین نقشه رنگی ایران در هشت رنگ بصورت هیپسومتری تهیه شده که در آن زمان تهیه نقشه به آن صورت در ایران بی سابقه بود، با پیشنهاد وی موافقت نمودم و گفتم برای همین هدف این مسئولیت را به شما می دهم.
کم کم جمال پور غیر از مسئولیت پست اداری بهترین مشاور من شد. لذا با این وحدت و اتحاد اداره متحول شد و به جائی رسید که 2560 قطعه نقشه یک پنجاه هزارم و 191 قطعه نقشه یک دویست و پنجاه هزارم در اداره جغرافیائی تهیه شد و اداره جغرافیائی به مقام سازمان جغرافیائی کشور رسید.
و مهمتر از همه اداره جغرافیائی ارتش که یک اداره منزوی بود و فقط اسمی داشت تبدیل شد به یک اداره علمی، فرهنگی تحقیقاتی هنری و نظامی تا آنجا که اکثر شخصیت هائی که به ایران می آمدند یک بازدید از سازمان جغرافیائی کشور را داشتند و سازمان توانست غیر از تهیه نقشه 2500 نشریه و کتاب و بروشور، نشر علمی فرهنگی و هنری تهیه نماید.